by

ажилдаа яваал, хичээлдээ яваал өдөр хоногууд өнгөрсөөөр