despair in the departure lounge

by


CTRL(контрол) товчыг дараал байна, дараал байна гэхдээ л би өөрийгөө контролдож чадку байна яахуу ч гэх шиг хэхэ.