by

күэ энэ нээрээ ингэж тохиркэж хүнүүс алаа хаяхымаа x)))