by


нүүдэл суудал дагаж хариуцлага, ханд хага даралт. үүнээс хойш дахин их дэлбэрэлт явагдахгүй гэж найдаж байна :)