by

snow

Бразилийн уран бүтээлч Nelly Azavedo 1000 мөсөн хүн хийжээ. Тэгээд мэдээж хайлсан. дэлхийн дулаарлын эсрэг үйл ажиллагаанд оролцсон.

snow

snow

snow

snow